Czy wiesz że...

Najdłuższa linia tramwajowa w Polsce ma 37 km, 58 przystanków i przechodzi przez 3 miejscowości między Łodzią a Ozorkowem
Określenie wcisku wymaganego oraz montażowego zmniejszenia wcisku

 

Wcisk wymagany dla połączenia wciskowego oblicza się z następującej zależności:

gdzie:

Wmin – wcisk minimalny, pozwalający na przeniesienie wymaganego obciążenia w połączeniu wciskowym w [m],

n1 – liczba Poissona dla materiału wału [-],

n2 – liczba Poissona dla materiału oprawy [-],

d1 wskaźnik średnicowy wału [-],

d2 wskaźnik średnicowy oprawy [-],

E1 – moduł Younga dla materiału wału w [Pa],

E2 – moduł Younga dla materiału oprawy w [Pa],

d – średnica połączenia wciskowego w [m],

pmin – minimalne naciski powierzchniowe w połączeniu w [Pa].

Podczas łączenia elementów wierzchołki nierówności powierzchni elementów ulegają trwałemu odkształceniu (plastycznemu), dlatego też rzeczywisty najmniejszy wcisk powinien być większy od obliczonego właśnie o wielkość wspomnianych odkształceń.

Minimalny wcisk mierzony można wyznaczyć z następującej zależności:

gdzie:

WminRZ – minimalny wcisk mierzony w [m],

a – współczynnik określający stopień odkształceń plastycznych podczas montażu, najczęściej przyjmowany w granicach 0,4 – 0,6,

Rz1, Rz2 – parametr chropowatości powierzchni wałka i oprawy, przyjmowany z poniższej tabeli

Ra [μm]

0,05

0,1

0,2

0,4

0,8

1,6

3,2

6,3

12,5

Rz [μm]

0,2

0,4

0,8

1,6

3,2

6,3

12,5

25

50

Toczenieb. dokładne

dokładne

Szlifowanie

b. dokładne

dokładne


Polerowanie

b. dokładne

dokładne