Czy wiesz ?e...

Liczb? zero „0” zastosowano pierwszy raz oko?o 875 lat p.n.e. w Indiach.
?o?yska walcowe wzd?u?ne jednorz?dowe

?o?yska walcowe wzd?u?ne jednorz?dowe stosowane s? do ?o?yskowania elementów przenosz?cych bardzo du?e obci??enia wzd?u?ne w jednym kierunku w tym obci??enia udarowe, natomiast nie przenosz? obci??e? poprzecznych. Stosowane s? tam, gdzie no?no?? ?o?ysk kulkowych wzd?u?nych jest zbyt ma?a. ?o?yska te zajmuj? ma?o miejsca i charakteryzuj? si? znaczn? sztywno?ci?. ?o?yska walcowe wzd?u?ne maj? konstrukcj? dzielon?, u?atwiaj?ca monta? i sk?adaj? si? z dwóch pier?cieni oraz z?o?enia wa?eczkowego w koszyku.

 

Parametry, oznaczenia i wymiary ?o?ysk walcowych wzd?u?nych jednorz?dowych dla wymiarów wa?u podano w linkach:

- ?o?yska o wymiarach wa?u od 15 do 240mm,

- ?o?yska o wymiarach wa?u od 260 do 1120mm.

 

?o?yska walcowe wzd?u?ne jednorz?dowe powinny by? zawsze poddane pewnemu obci??eniu wzd?u?nemu ze wzgl?du na wyst?puj?ce podczas obracania si? si?y od?rodkowe. Minimaln? warto?? tego obci??enia lub nacisku wst?pnego powinna wynosi?:

Pwmin. ? 2M(n/1000)

 

gdzie:

Pwmin. - minimalne obci??enie wzd?u?ne [kN],

M - wspó?czynnik obci??enia minimalnego,

n - pr?dko?? obrotowa [obr/min].