Czy wiesz ?e...

Najmniejszy pistolet ?wiata to SwissMiniGun kalibru 2,34mm. Ma d?ugo?? 5,5cm a jego konstrukcj? oparto na Colt’cie Python 357 magnum. Cena wersji podstawowej to 5000$. Cena wersji z?oconej i wysadzanej diamentami dochodzi do 30ty? $.
?o?yska kulkowe wzd?u?ne dwukierunkowe

?o?yska kulkowe wzd?u?ne s? przeznaczone do przejmowania wy??cznie obci??e? wzd?u?nych i nie mog? by? obci??one si?ami poprzecznymi. ?o?yska kulkowe wzd?u?ne dwukierunkowe mog? przenosi? obci??enia w obu kierunkach.

?o?yska dwukierunkowe sk?adaj? si? z jednego pier?cienia wewn?trznego, dwóch pier?cieni zewn?trznych i dwóch kulkowych z?o?e? ?o?yskowych. ?o?yska te s? produkowane jako roz??czne co u?atwia ich monta?. Pier?cienie zewn?trzne i kulkowe z?o?enia ?o?yskowe ?o?ysk dwukierunkowych s? takie same jak w odpowiadaj?cych im ?o?yskach jednokierunkowych. ?o?yska kulkowe wzd?u?ne dwukierunkowe mog? mie? czo?a pier?cieni zewn?trznych p?askie lub kuliste, kompensuj?ce b??dy wspó?osiowo?ci.

Parametry, oznaczenia i wymiary ?o?ysk kulkowych wzd?u?nych dwukierunkowych dla wymiarów wa?u podano tutaj>

?o?yska kulkowe wzd?u?ne powinny by? zawsze poddane pewnemu obci??eniu wzd?u?nemu ze wzgl?du na wyst?puj?ce podczas pracy si?y od?rodkowe. Minimaln? warto?? tego obci??enia lub nacisku wst?pnego powinna wynosi?:

Pwmin. ? 2M(n/1000)

 

gdzie:

Pwmin. - minimalne obci??enie wzd?u?ne [kN],

M - wspó?czynnik obci??enia minimalnego,

n - pr?dko?? obrotowa [obr/min].