Czy wiesz ?e...

Szacuje si?, ?e ci?nienie w ?rodku ziemi jest oko?o 3 miliony razy wi?ksze ni? na powierzchni.
Start Materia?y Konstrukcyjne Stale Oznaczenia znakowe stali wed?ug zastosowania

TA STRONA UZYWA COOKIES dowiedz sie wiecej

Oznaczenia znakowe stali wed?ug zastosowania

Ogσlna forma oznaczenia jest nast?puj?ca:

 

X000Y

 

gdzie:

 

X – oznaczenie rodzaju stali np.:

S – Stale konstrukcyjne (np. S235)
E – Stale maszynowe (np. E295)
P – Stale na urz. ci?nie?. (np. P460)
L – Stale na rury (np. L360)
B – Stale do zbrojenia (np. B500)
Y – Stale do betonu spr??. (np. Y720)
R – Stale na szyny (np. R820)
H – Stale do walcowania na zimno

DC, DD – Stale do walcowania (np. DD02, DC03)

  

000 – liczba odpowiadaj?ca Re (granicy plastyczno?ci w MPa) lub Rm (granicy dora?nej wytrzyma?o?ci w MPa), twardo?ci HRC lub oznaczenie cyfrowe kolejno?ci stali w kierunku stali o rosn?cej wytrzyma?o?ci

  

Y – oznaczenie dodatkowe np.:

H – stal konstrukcyjna na kszta?towniki ( np. S355J0H)
N – stal konstrukcyjna spawalna wy?arzona ( np. S275N)
GD – stal do powlekania na gor?co ( np. S280GD+..)
U – stal na narz?dzia ( np. C80U)
+Z – stal powlekana cynkiem ( np. S320GD+Z)
M – stal walcowana ( np. S550MC)
C – stal walcowana na zimno

Q – stal po ulepszaniu cieplnym ( np. S500Q)
L – stal do pracy w obni?onych temperaturach ( np. S690QL)